Yamato 1/60 v2 VF-1D vs. Yamato 1/60 v1 VF-1D - Vostok